Ifbb.lv » PAR LBFBF » IZGLĪTĪBA » » PRASĪBAS SPORTA SPECIĀLISTIEM

Treneru sertifikācija/resertifikācija
LBFBF prasības rakstiska atzinuma saņemšanai


NOLIKUMS

Apstiprināts LBFBF valdes sēdē Nr.4
LBFBF valdes priekšsēdētāja

Kristīne Vederņikova
Rīgā, 2016. gada 1. jūlijā

 

LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJAS

PRASĪBAS
RAKSTISKA ATZINUMA SAŅEMŠANAI
Par kvalifikācijas atbilstību A, B vai C kategorijas sporta speciālista sertifikāta saņemšanai

 

1.  Vispārējie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija (turpmāk tekstā – LBFBF), izsniedz rakstisku atzinumu par atbilstību sporta speciālistam noteiktajām prasībām sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai un resertifikācijas saņemšanai.
1.2. Nolikuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu fitnesa (atlētiskās vingrošanas) treneru sertifikāciju un veicināt fitnesa speciālistu tālākizglītību.
1.3. Nolikums ir sastādīts pamatojoties uz Latvijas Republikas Sporta likuma 20.panta trešo un ceturto daļu,  un Ministru Kabineta noteikumiem  Nr.  77  „ Noteikumi  par  sporta  speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”.
1.4. Nolikums stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūliju.

2.  Prasības sporta speciālistam atzinuma saņemšanai

2.1. Pretendentam, kurš vēlas saņemt no LBFBF rakstisku atzinumu sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai vai resertifikācijas saņemšanai ir jābūt pilngadīgai.
2.2. Pretendentam, kurš vēlas saņemt atzinumu C kategorijas sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi:
2.2.1. jāveic teorētisko zināšanu pārbaude jautājumu un atbilžu veidā;
2.2.2. jāveic praktisko zināšanu pārbaude praktiskās nodarbības veidā.
2.3. Sporta speciālistam, kurš vēlas saņemt atzinumu A, B vai C kategorijas sporta speciālista resertifikācijas saņemšanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi:
2.3.1. sertifikāta derīguma termiņa laikā nepieciešama ne mazāk kā trīs gadu darba praktiskā pieredze fitnesa trenera darbā;
2.3.2. sertifikāta derīguma termiņa laikā jāapmeklē LBFBF un akreditēto mācību iestāžu rīkotie tālākizglītības programmas apstiprinātie kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un semināri ne mazāk kā 60 stundu apmērā.

3.  Pretendenta iesniedzamie dokumenti                            

3.1. Pretendents, kurš vēlas saņemt LBFBF atzinumu sertifikācijas eksāmena kārtošanai, federācijai uz epastu ifbb@ifbb.lv iesniedz:
3.1.1. rakstisku pieteikumu brīvā formā, kurā norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu, informāciju par to, kāda no akreditētām izglītības iestādēm ir pabeigta un kad pabeigta;
3.1.2. pēc informācijas saņemšanas LBFBF saskaņo ar Predentendu iespējamo tuvāko laiku ieskaites kārtošanai, nosūtot uz Pretendenta e-pastu visu nepieciešamo informāciju;
3.1.3. uz ieskaiti jāierodas līdzi ņemot dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas (iesniedz apstiprinātas kopijas).
3.2. Pretendents, kurš vēlas saņemt LBFBF atzinumu resertifikācijai, federācijai uz epastu ifbb@ifbb.lv iesniedz:
3.2.1. rakstisku pieteikumu brīvā formā, kurā norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu, sporta speciālista sertifikāta numuru, darba vietu un ieņemamo amatu;
3.2.2. dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas (iesniedz apstiprinātas kopijas);
3.2.3. diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā (iesniedz apstiprinātu kopiju). Iesniedz sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā laika periodā ne vēlāk kā 5 gadus atpakaļ;
3.2.4. dokumentus, kas apliecina sertifikāta derīguma laikā apgūtās tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā (iesniedz kopijas).

4.  Pretendenta zināšanu pārbaude

4.1. Pretendenta teorētisko un praktisko zināšanu ieskaiti pieņem LBFBF atbilstošās kategorijas sporta speciālists un novērtē to ar atzīmi IESKAITĪTS vai NEISKAITĪTS.
4.2. Pretendentam jādemonstrē teorētiskās zināšanas par sekojošām tēmām:
4.2.1. iekšējās kārtības noteikumi klubos;
4.2.2. drošības noteikumi treniņu vietās un nodarbībās;
4.2.3. treniņa process;
4.2.4. fizisko vingrinājumu ietekme uz cilvēka organismu;
4.2.5. sportā aizliegtās vielas un to kaitīgā ietekme uz organismu;
4.2.6. psiholoģiskā sagatavošana;
4.2.7. kritiskās situācijas treniņu laikā.
4.3. Pretendentam jādemonstrē praktiskās zināšanas, uzrādot sekojošas iemaņas:
4.3.1. vispārējā un speciālā fiziskā sagatavošana;
4.3.2. vingrojumu izpildes tehnika (uz visām muskuļu grupām);
4.3.3. fitnesa nodarbību organizēšana un vadība;    
4.3.4. kardiotreniņš, iesildīšanās, stiepšanās. 

5.   Atzinuma izsniegšana

5.1. Sertificējamam/resertificējamam sporta speciālistam LBFBF piešķir un izsniedz atzinumu, ja tiek atzīts, ka šī Nolikuma 2. un 3. punktā minētie dokumenti atbilst attiecīgās kategorijas atzinuma piešķiršanas noteiktajām prasībām, kā arī, ja Predententa zināšanas pēc teorētiskās un praktiskās ieskaites tiek novērtētas pozitīvi (atzīme IESKAITĪTS).
5.2. Atzinums tiek izsniegts uz LBFBF veidlapas, un to paraksta LBFBF paraksttiesīgā persona balstoties uz ieskaites pieņēmēja rakstisku vērtējumu.

6. Atteikums izsniegt atzinumu

6.1. LBFBF var atteikt izsniegt atzinumu sekojošos gadījumos:
6.1.1. Pretendents neatbilst šī Nolikuma prasībām;
6.1.2. Pretendenta teorētisko un praktisko zināšanu līmenis neatbilst Nolikumā definētajām prasībām un Pretendenta ieskaites vērtējums ir atzīme NEIESKAITĪTS;
6.1.3. Pretendents ir pārkāpis LBFBF darbību regulējošos statūtus.

7. Atzinuma saņemšanas maksa

 
7.1. Atzinuma izsniegšana sporta speciālista sertifikācijai un resertifikācijai ir maksas pakalpojums. Izdevumus par atzinuma izsniegšanu sedz sertificējamais (resertificējamais) sporta speciālists sekojošā apjomā:
7.1.1. Pretendenta teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude un atzinuma izsniegšanas maksa 40.00 EUR (četrdesmit eiro);
7.1.2. atzinuma izsniegšanas maksa sporta speciālista resertifikācijai sastāda 20.00 EUR (divdesmit eiro);
7.2. Apmaksa notiek veicot pārskaitījumu uz LBFBF kontu, atbilstoši izrakstītajam rēķinam.
7.3. Apmaksas dokuments jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem atzinuma saņemšanai.
7.4. Ja Pretendents nenokārto ieskaiti, atkārtota zināšanu pārbaude iespējama tikai par jaunu samaksu, kas ir ekvivalenta pusei (50%) no 7.1.1. punktā noteiktās maksas.
7.5. Pretendenta teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude un atzinuma izsniegšanas maksa LBFBF licencētiem sportistiem sastāda 20.00 EUR (divdesmit eiro).
7.6. No atzinuma saņemšanas maksas ir atbrīvoti:
7.6.1. A kategorijas sporta speciālisti;
7.6.2. sporta speciālisti, kuri sertifikāta darbības laikā ir sagatavojuši vismaz 2 pieaugušo un/vai junioru izlases sportistus, kuri pārstāvējuši Latviju IFBB rīkotos čempionātos un sacensībās;
7.6.3. LBFBF valde var pieņemt lēmumu neieturēt atzinuma izsniegšanas maksu arī citos gadījumos, ja tam ir būtisks pamatojums.

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

8.1. Strīdi, kas saistīti ar atteikumu izsniegt atzinumu Pretendentam, tiek izskatīti LBFBF valdē.

PARTNERI UN ATBALSTĪTĀJI
Latvijas Bodibildinga, Fitnesa un Bodifitnesa Federācija
Copyright © 2010 LBFBF
e-pasts: ifbb@ifbb.lv
Izstrādāts - Esteriol design & development